Підручники для школи

КЗ "Білгород-Дністровська спеціальна школа Одеської обласної ради"

 

Аналіз виконання навчального плану та програм

Аналіз виконання навчального плану та програм

Для реалізації якісної компетентнісної освіти та розвитку інтелектаульних здібностей учнів школи-інтернату № 10  вибрано такі освітні програми: 

- 1-2 класи – Типова освітня програма, затверджена наказом МОН України від 26.07.2018 № 814 (додаток 1);

- 3-4 класи  Типова освітня програма, затверджена Міністерством освіти і науки України від 22.06.2018 № 693 (додаток 2);

- 5-9 класи Типова освітня програма, затверджена Міністерством освіти і науки України від 12.06.2018 року № 627  (зі змінами  від 26.07.2018 р. № 815) (додаток 11).

Освітній процес у закладі організований відповідно до навчального плану, який відповідає вимогам Статуту та рівному доступу до  якісної освіти всіх здобувачів освіти школи - інтернату.

 Згідно плану  навчання у ІІ семестрі тривало з 13 січня по 29 травня           2020 року.

          Зважаючи на те, що на березень-травень припало 3 святкових дні, в лютому було 8 днів карантину, а також неможливістю заміни окремих уроків вчителів, які були відсутні з об’єктивних причин (курсова перепідготовка, лікарняний, сесія, відпустка за родинними обставинами) простежується розбіжність між запланованою кількістю уроків (занять) і фактично проведеною (в межах 2-6 годин в 1-9 класах). Тому, з метою виконання навчальних планів і освітніх програм 2019-2020 навчального року в другому семестрі було застосовано різні способи ущільнення, міжпредметні зв’язки, оглядове, самостійне, вивчення навчального матеріалу, використання резервних годин освітньої програми та годин передбачених на проведення уроків тематичного оцінювання.

          Разом з тим, згідно наказу по закладу від 12.03.2020 року виконання навчальних планів і освітніх програм з 12.03.2020 року забезпечувалося шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей  родин та потенційних можливостей кожної дитини. Згідно наказу по закладу №... від 17.04.2020 року та з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 навчальні екскурсії та навчальна практика скосовані.

          Кількість уроків (залежно від розкладу та тижневого навантаження) визначалася за таблицею:

Семестри

Дні тижня

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

ІІ семестр

15

18

17

17

16

 

Заступником  директора з навчально-виховної роботи Фоменко О.А. в ході співбесіди з вчителями, перегляду навчальної документації, класних журналів, календарних планів, учнівських зошитів, фото звітів робіт перевірено:

1. Кількість  годин, відведених на вивчення предметів освітніми програмами.

2. Фактична кількість використаних годин:

- відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;

- послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання  кількості годин, визначених програмою на кожну тему;

          3. Виконання вчителями вимог освітніх програм:

- кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком,уроків з розвитку зв’язного мовлення, літератури рідного краю, позакласного читання, основних видів контролю;

- розподіл навчального матеріалу;

- оцінювання результатів ЗУН учнів;

- проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з графіком тематичного оцінювання.

          4. Адекватність оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам програм.

Питаннями  виконання освітніх програм адміністрація школи-інтернату цікавилась також під час відвідування уроків, визначаючи в процесі аналізу уроків послідовність і якість виконання програм (до 12.03.).

За результатами перевірки встановлено, що навчальний план і освітні програми за ІІ семестр 2019-2020 навчального року станом на 29 травня 2020 року виконано.

Педагоги працювали над вирішенням одного з основних завдань закладу – формуванням життєвих компетентностей учнів, зокрема, підготовки їх до відповідної практичної діяльності та самостійного життя в сучасних суспільно-економічних умовах. Класоводи, вчителі-предметники працювали у тісномувзаємозв’язку з усіма службами закладу, що дозволило здійснити комплексність і неперервність психолого-педагогічної, трудової, фізичної, соціальної реабілітації учнів. При цьому корекційно-розвиткова робота залишилася основною складовою освітнього процесу.

Особливістю Нової української школи, в умовах якої навчалися 1-2 класи та основні тенденції якої включалися в освітній процес учнів 3-9 класів,  була зміна акцентів у меті навчання, де головним став учень, який навчався, а не предмет, якому його навчали. Таке навчання передбачало не лише опанування дитиною академічними знанями, а й так званими соціальними компетентностями (уміння працювати в команді, вирішувати складні проблеми, пропонувати нові ідеї тощо) для забезпечення подальшої інтеграції в суспільство.

Освітній процес 1-2-их класів організовувався за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., вивчення предметів, оцінювання та види контролю навчальних досягнень учнів визначалися Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році (лист МОН України від 01.07.2019 р. №1/11-5966).

Учителі 2-4 класів провели необхідну кількість письмових, тематичних робіт, видів контролю з української мови та математики відповідно до вимог освітніх програм та орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів затверджених наказом Міністерства освіти  і науки України від 19.08.2016 року №1009. Ведення класних журналів вчителями початкових класів, відповідає вимогам інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 р. № 2/2-14-1907-15 «Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу в  1-4 класах загальноосвітніх навчальних  закладів».

У цілому вчителі початкових класів  за кількістю годин та змістовно освітні програми виконали повністю.

Перевірка стану виконання освітніх програм з української мови та  літератури, російської мови, зарубіжної літератури в 5-9 класах виявила, що  відставання з цих навчальних дисциплін немає.

Англійська мова вивчалася відповідно до програм. Усі уроки проведені згідно з плануванням.

У кінці семестру по всіх класах організовано контрольні перевірки сформованості навичок письма, говоріння, читання, аудіювання.

Освітні програми виконано.

Освітні програми з предметів  суспільно-гуманітарного циклу за ІІ семестр реалізовано.

Відставань з дисциплін естетичного напрямку не виявлено, програми виконано.

 Освітні програми з предметів природничо-математичного циклу виконано кількісно і якісно.

Учитель математики провела тематичні, підсумкові контрольні роботи, відповідно до вимог програми.

Учителі географії, біології, хімії, фізики виконали передбачену програмою кількість практичних, лабораторних, контрольних робіт.

Варіативна частина навчального плану спрямовувалася на вивчення предметів гуманітарного циклу, трудового навчання, мистецтва.

З усіх предметів учні мають достатню кількість  поточних оцінок, кількість тематичних оцінок відповідає  вимогам освітніх програм. Вчителі вчасно виставили оцінки за ІІ семестр, рік. Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів. Записи в журналах основної школи здійснювалися з дотриманням вимог Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України.

Аналізуючи навчальні досягнення здобувачів освіти  з базових предметів, необхідно відмітити:

-      розподіл балів річного оцінювання характеризує здобуті школярами знання й набуті ними вміння за рівнями навчальних досягнень що дає можливість стверджувати - більшість здобувачів освіти  70% – засвоїли програмовий матеріал на середньому, 31% (проти 27 % у 2018/2019 навчальному році) –  на достатньому рівнях.

 

Аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти  за три роки свідчить про позитивну динаміку результативності навчальної діяльності здобувачів освіти;

Адміністрацією запроваджений дієвий контроль за ефективністю використання вчителями різних методик, технологій навчання предмету, відслідковується їх вплив на результати навчання, а також чіткий контроль та встановлення зв’язку між відвідуванням занять та якістю знань здобувачів освіти.

На засіданнях ШМО вчителів школи необхідно обговорити питання щодо шляхів підвищення якості знань та в разі потреби надати методичну допомогу малодосвідченим вчителям.